Poznań, dnia 14 marca 2009 roku.

Uchwała nr 6 / 2009
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 marca 2009 r.

w sprawie określenia ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji władz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, określa następujące ilości członków władz Związku, na jej nową kadencję:

  1. Zarządu Związku  - 11 członków – zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 1 Statutu Związku;
  2. Komisji Rewizyjnej Związku  - 5 członków – zgodnie z postanowieniami § 43 ust. 1 Statutu Związku.
§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 51 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 51 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 marca 2009 roku, przy obecności 91 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.