Poznań, dnia 11 maja 2011 roku

Uchwała nr 6 / 2011
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do  uregulowania spraw majątkowych  Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

 

Na podstawie § 54 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w związku z propozycją Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu dotyczącą uregulowania spraw majątkowych WZSS  postanawia się, co następuje.
 
§ 1.
 
Walne Zebranie Delegatów WZSS w Poznaniu na podstawie przeprowadzonej analizy składników mienia pozostających własnością Związku, upoważnia Zarząd WZSS do:

 

        1)   przekazania na własność, składników majątkowych zakupionych w latach 2009 i 2010 za środki finansowe pochodzące z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na działalność statutową związków wojewódzkich, Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa, w części dotyczącej środków trwałych i wyposażenia, przekazanych do użytkowania temu podmiotowi;
  
        2)   przekazania na własność, składników majątkowych w części dotyczącej środków trwałych i wyposażenia, przekazanych do użytkowania podmiotom pozostającym członkami zwyczajnymi Związku, bezpośrednim użytkownikom z wyłączeniem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kadry wojewódzkiej oraz urządzeń wyposażenia strzelnic, z zastrzeżeniem § 2;

        3)   spisania ze stanu środków trwałych, które zostały zamortyzowane w całości, a ich stopień wyeksploatowania eliminuje możliwość ich dalszego użytkowania;

        4)   spisania ze stanu wyposażenia nie będącego środkiem trwałym, które jest uszkodzone lub wyeksploatowane w stopniu uniemożliwiającym dalsze jego użytkowanie.

§ 2.

  1. Składniki sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kadry wojewódzkiej oraz składniki mienia Związku będące wyposażeniem strzelnic, które nie będą podlegały przekazaniu na własność, o którym mowa w § 1 pkt 2, określi Zarząd Związku, na podstawie propozycji przekazanej przez Komisję do spraw rozliczenia majątku ruchomego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, powołaną na podstawie Uchwały nr 10 / 2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 maja 2010 r. oraz Uchwały nr 5 / 2011 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2011 r.
  2. Czynności komisji o której mowa w ust. 1, podlegają konsultacji z Radą Trenerów WZSS w Poznaniu.
§ 3.

 

  1. Z uwagi na upłynięcie czasu, na jaki została powołana do działania komisja, o której mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5 / 2011 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2011 r., Walne Zebranie Delegatów przedłuża okres funkcjonowania niniejszego organu do dnia 30 października 2011 roku.
  2. Czas dalszego funkcjonowania komisji określony w ust.1, jest ostateczną datą wykonania czynności o których mowa w § 1.
§ 4.


Sprawozdanie z czynności, o których mowa w § 1 oraz związaną z tym dokumentację Zarząd przedstawi pod obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów w roku 2012.

§ 5.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 42 spośród 64 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 40 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował nikt, 2 delegatów wstrzymało się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 95,24 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 11 maja 2011 roku, przy obecności 65,63 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określonew § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.