Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2017 roku.

Uchwała nr 1 / 2017
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2016 Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.


Na podstawie § 33 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1.     Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, udziela Zarządowi Związku absolutorium za rok 2016.

§ 2.    1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 80 spośród 90 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2.    Za przyjęciem Uchwały głosowało 80 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 15 maja 2017 roku, przy obecności 88,89% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.