Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2018 roku.

Uchwała nr 5 / 2018
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2019.

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, upoważnia Zarząd Związku, do opracowania planu finansowo – rzeczowego Związku wraz z preliminarzem wydatków na rok 2019.

§ 2. WZD zobowiązuje Zarząd Związku do przygotowania preliminarza wydatków, o którym mowa w § 1, na podstawie przewidywanych wpływów środków finansowych oraz upoważnia do dokonywania ewentualnych zmian na podstawie Uchwał Zarządu przedstawianych członkom Związku na stronie internetowej.

§ 3. Dokumenty określone w § 1, Zarząd przedstawi pod obrady WZD w roku 2019.

§ 4. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 9 maja 2018 roku, przy obecności 64,94% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc z dniem 31 grudnia 2019 roku.