Poznań, dnia 8 maja 2017 roku

Uchwała nr 26 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wyróżnienia czołowych zawodników, trenerów i członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27, w związku z § 50 ust. 1 i 3, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeprowadzonej analizie wyników we współzawodnictwie dzieci, młodzieży w latach 2013 – 2016,  wyróżnia:

1) pucharami i dyplomami, następujących członków zwyczajnych Związku:

a) za zdobycie tytułu najlepszego klubu Wielkopolski we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Sekcję Strzelecką Wojskowego Klubu Sportowego "GRUNWALD" w Poznaniu,

b) za zajęcie drugiego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu,

c) za zajęcie trzeciego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Uczniowski Klub Strzelecki "LESNA" Leszno;

2) dyplomami, następujących członków zwyczajnych Związku:

a) za zajęcie czwartego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Myśliwski Klub Sportowy "DIANA" w Poznaniu,

b)  za zajęcie piątego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Uczniowski Klub Sportowy "DELFIN" w Biedrusku,

c) za zajęcie szóstego miejsca wśród Wielkopolskich klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2013 – 2016 - Stowarzyszenie Strzeleckie "BELLONA" w Kaliszu.

§ 2.  Zarząd Związku nadaje wyróżnienia w uznaniu za wysokie wyniki rywalizacji sportowej oraz godne reprezentowanie Wielkopolski w zawodach strzeleckich, w latach 2013 – 2016, następującym zawodniczkom i zawodnikom:

1) w dyscyplinie pistolet:

a) Dominika Bartosz – UKS "LESNA" Leszno,

b) Miłosz Wachowiak – UKS "LESNA" Leszno,

c) Filip Wagner – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu;

2) w dyscyplinie karabin:

a) Dawid Migała – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu,

b) Sonia Wojtal – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu,

3) w dyscyplinie strzelba gładkolufowa:

a) Kacper Dopierała – MKS "DIANA" w Poznaniu,

b) Michał Kowalski – RKS "BOCK" w Rawiczu,

c) ze szczególnym uwzględnieniem występów na arenach międzynarodowych:

- Piotr Kowalczyk – MKS "DIANA" w Poznaniu,

- Jaromir Wojtasiewicz – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu.

§ 3. Zarząd Związku nadaje wyróżnienia w uznaniu za wkład pracy w wyszkolenie zawodników i pracę trenera strzelectwa sportowego, w latach 2013 – 2016, następującym trenerom:

1) Marek Czupryniak – UKS "DELFIN" Biedrusko;

2) Radomyr Ivanov – UKS "LESNA" Leszno;

3) Ryszard Kapłon – RKS "BOCK" w Rawiczu;

4) Wojciech Kowalczyk – MKS "DIANA" w Poznaniu;

5) Józef Rowicki – WKS "GRUNWALD" w Poznaniu;

6) Arkadiusz Szymanek – SS "BELLONA" w Kaliszu;

7) Mieczysław Wiśniewski – KSS LOK "BURSZTYN" w Kaliszu.

§ 4.  Zarząd Związku nadaje wyróżnienie za wkład pracy w wyszkolenie zawodników i pracę trenera koordynatora strzeleckiej kadry Wielkopolski, w latach 2013 – 2016 - Przemysławowi Szemrajowi – SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu.

§ 5.  1. Wyróżnienia, określone w § 1 – 4, zostaną wręczone w czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Związku, w dniu 15 maja 2017 roku.

2. Koszty wytworzenia wyróżnień i dyplomów, a także zakupu pucharów, zostaną pokryte ze środków własnych Związku.

§ 6. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.