Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 roku

Uchwała nr 10 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2017.

Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2017, w formie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.    1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2017 - plik .pdf