Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 roku

Uchwała nr 9 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia „CAMP X”, ul. Kasztanowa 6, 64 – 200 Karpicko.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.    1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 19 marca 2018 roku, Ldz. WZSS-5/2018, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku:

Stowarzyszenie „CAMP X” ul. Kasztanowa 6, 64 – 200 Karpicko
Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Wolsztyńskiego, dział SZ nr 2; REGON: 367415018; NIP: 9231708927,

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 43/W1/18.

2.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu Związku z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 tego samego przepisu:

1)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku – 1 delegat;
2)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Związku – niespełnione kryteria;
3)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku – niespełnione kryteria;
4)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Związku – niespełnione kryteria.

3.    Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, do końca obecnej kadencji władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.    Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Związku, członkostwo w Związku, w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie Delegatów Związku, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 3 niniejszej uchwały.

§ 3.    Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich  Związku, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2018.

§ 4.    1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.