Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 5 października 2021 roku

Uchwała nr 32 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie wykonania pieczęci niezbędnych do funkcjonowania organów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 w związku z § 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także w związku z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  oraz w oparciu o § 10 Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem”, wykona następujące pieczątki imienne, dla osób wchodzących w skład jego władz i organów:

1) na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku:

a) Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Ryszard Kapłon;

b) Z upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Ryszard Kapłon;

c) Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Szymon Anders;

d) Z upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Szymon Anders;

e) Sekretarz Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Piotr Leśniewski;

2) na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku:

a) Przewodniczący Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Krzysztof Mączka;

b) Z upoważnienia Przewodniczącego Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Grzegorz Namysł;

c) Z upoważnienia Przewodniczącego Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Ryszard Kapłon;

3) w oparciu o § 10 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej Związku:

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Arkadiusz Druszcz;

b) Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Sławomir Krzemień;

c) Sekretarz Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Ireneusz Erenc.

§ 2. 1. Zarząd Związku w celu zabezpieczenia prawidłowego działania władz Związku oraz działających przy nich organów statutowych, Zarząd Związku wykona następujące pieczęcie nagłówkowe;

1) na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku: 

(Nr) Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36, 
REGON: 634158061 NIP: 7792145389,

z kolejnym numerem porządkowym umieszczonym w lewym, górnym rogu pieczęci, na wysokości nazwy Związku, rozpoczynając od nr 8 do nr 11, w ilości 4 egzemplarzy;

2) na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku: 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego - 61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 - tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -
NIP: 7792145389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230

z logotypem Związku umieszczonym w lewym górnym rogu pieczęci, na wysokości nazwy Związku, w jednym egzemplarzu;

3) w oparciu o § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Komisji Rewizyjnej Związku:

Komisja Rewizyjna
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36, 

w jednym egzemplarzu;

4) na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku: 

Kolegium Sędziów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36, 

w jednym egzemplarzu.

2. Pieczęcie nagłówkowe, o których mowa w ust 1:

1) pkt 1 – zostaną przekazane:

a) oznaczoną nr 8 – Szymonowi Andersowi, Wiceprezesowi Związku,

b) do depozytu Biura Zarządu Związku, na potrzeby przyszłych sekretarzy komisji egzaminacyjnych w zakresie zdobywania patentu strzeleckiego – w ilości 3 egzemplarzy, od nr 9 – 11; 

2) pkt 2 – Prezesowi Związku;

3) pkt 3 – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Związku;

4) pkt 4 – Przewodniczącemu Kolegium Sędziów Związku. 

§ 3. Pieczęcie nagłówkowe, wytworzone zgodnie z wzorem określonym w § 3 ust. 1 Uchwały nr 20 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użycia pieczęci dla Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ze zmienionym adresem siedziby Związku, po zmianie określonej w Uchwale nr 12 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, pozostają w użyciu i zachowują swoją moc, a w nowej kadencji władz Związku używane będą, zgodnie z numeracją, przez następujące osoby:

1) Nr 1 – Andrzej Cepa – członek Zarządu Związku i Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej;

2) Nr 2 – Arkadiusz Druszcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku i Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej;

3) Nr 3 – Wiesław Chiliński – Skarbnik w Zarządzie Związku;

4) Nr 4 – Ryszard Kapłon – Wiceprezes Związku;

5) Nr 5 – Piotr Leśniewski – Sekretarz Zarządu Związku;

6) Nr 6 – Mateusz Dziubek – Wiceprezes Urzędujący Związku;

7) Nr 7 – Marek Jankowski – członek Zarządu Związku. 

§ 4. 1. Traci swoją moc Uchwała nr 14 / 2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użycia pieczęci dla Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pozostają w użytku i zachowują swoją moc pieczątki określone w § 1 ust. 1 i 3 oraz § 3 uchwały, o której mowa w ust. 1.

3. Traci swoją moc Uchwała nr 15 / 2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użycia pieczęci dla Przewodniczącego Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

4. Traci swoją moc Uchwała nr 20 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użycia pieczęci dla Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Pozostają w użytku i zachowuje swoją moc pieczęć określona w § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w ust. 4.

6. Wydanie do użytku pieczęci pozostających w depozycie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b, następuje na podstawie rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Związku, za pokwitowaniem osoby odbierającej pieczęć.

7. Wytworzenie pieczęci określonych w § 1 pkt 3 oraz § 2 ust. 1 pkt 3, nastąpiło w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku.

§ 5. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.