Uchwała nr 12 / 2008

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 27 października  2008 r.
w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu projektu Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

§ 1.

W celu realizacji postanowień § 2 Uchwały nr 1/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 września 2008 r., Zarząd WZSS w Poznaniu postanawia, wprowadzić do porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 19 listopada 2008 roku, projekt Statutu WZSS w Poznaniu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 5 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 12/2008
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
projektu Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

(naciskając na projekt ściągniesz plik z projektem statutu)
PROJEKT