Poznań, dnia 19 maja 2010 roku

Uchwała nr 10 / 2010

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw rozliczenia majątku ruchomego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 39 ust. 16 w związku z § 40 ust. 1 pkt. 3, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu zgodnie z dyspozycją § 40 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 powołuje do działania:

Komisję do spraw rozliczenia majątku ruchomego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,

nazywaną dalej „Komisją sprzętową”, w składzie określonym w § 2 niniejszej uchwały, jako własny organ wykonawczy, oznaczając czas jego trwania do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

W skład organu określonego w § 1 wchodzą:

1.   Przewodniczący – Pan Mateusz Dziubek
2.   członek – Pan Andrzej Tomasik
3.   członek – Pan Leonard Kostera
4.   członek – Pan Jerzy Hyży
5.   członek – Pan Andrzej Cepa

§ 3.

Zadaniem Komisji sprzętowej jest:

1.   Dokonanie spisu całości mienia ruchomego znajdującego się w posiadaniu Związku.

2.   Dokonanie analizy przydatności poszczególnych składników mienia ruchomego, dla realizacji celów statutowych Związku.

3.   Przygotowanie propozycji list poszczególnych składników mienia ruchomego Związku, przewidzianych do:

    1)    wybrakowania – wynikającego ze zużycia lub zniszczenia,
    2)    przekazania na własność poszczególnym członkom zwyczajnym Związku,
    3)    pozostawienia na wyposażeniu Związku,
    4)    ewentualnego zbycia lub przekazania innym organizacjom, niezrzeszonym w Związku.

§ 4.

Komisja sprzętowa przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności na pierwszym posadzeniu Zarządu Związku, zwołanym po dacie zakończenia działalności. określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.

Zgodnie z § 54 w związku z § 39 ust. 19 Statutu Związku, przedmiotowe propozycje zostaną przedstawione Walnemu Zebraniu Delegatów Związku, które odbędzie się w roku 2011, które określi ostateczny kształt zmian struktury, posiadanych przez Związek składników mienia ruchomego.

§ 6.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.