Poznań, dnia 7 września 2011 roku


Uchwała nr 16 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy
z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu
oraz Myśliwskim Klubem Sportowym „DIANA” w Poznaniu
w zakresie wykorzystania do celów strzelectwa sportowego
Strzelnicy Myśliwskiej „LIZAWKA” w Poznaniu,
a także udzielenia pełnomocnictw członkom Zarządu WZSS w Poznaniu
do prowadzenia rozmów w imieniu Związku z powyższymi podmiotami.


Działając na mocy § 39 ust. 1 oraz § 39 ust. 9 i § 39 ust. 24 pkt 2, w związku z § 10 ust. 11, 12 i 13 Statutu WZSS w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.    

Zarząd WZSS w Poznaniu upoważnia:

  • Prezesa Związku – Pana Tomasza Pawlaka;
  • Wiceprezesa Urzędującego Związku – Pana Mateusza Dziubka;
  • Sekretarza Zarządu – Pana Andrzeja Cepę;
do przeprowadzenia rozmów z:

  • Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu;
  • Myśliwskim Klubem Sportowym „DIANA” w Poznaniu;
mających na celu podpisanie porozumień z powyższymi podmiotami, których przedmiotem jest określenie zakresu wykorzystywania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, do celów związanych ze strzelectwem sportowym, Strzelnicy Myśliwskiej „LIZAWKA” w Poznaniu.

§ 2.

Zarząd WZSS w Poznaniu, upoważnia osoby wskazane w § 1 do podpisania porozumień z zachowaniem zasady określonej w § 54 ust. 1 Statutu Związku1.

§ 3.

Zarząd WZSS zobowiązuje Wiceprezesa Związku Pana Mateusza Dziubka do przedstawienia wyników przeprowadzonych rozmów wraz z treścią podpisanych porozumień, na pierwszym posiedzeniu Zarządu WZSS po dacie ich podpisania.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.