Poznań, dnia 15 listopada 2011 roku


Uchwała nr 21 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie przeznaczenia dotacji na cele statutowe wojewódzkich związków strzelectwa sportowego, przyznawanej zgodnie z postanowieniami
Uchwały nr 18/2009 Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku


Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  w związku z § 2 ust. 8 Uchwały nr 5 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego upoważnia Prezesa Związku do opracowania i wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego o przyznanie dotacji na cele statutowe WZSS, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18 / 2009 Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku.

§ 2.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego po analizie potrzeb własnych, postanowił wystąpić o przeznaczenie środków finansowych pochodzących z dotacji na cele statutowe wojewódzkich związków strzelectwa sportowego, przyznawanej zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18/2009 Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku, na następujące cele:
 
  1. zgodnie z postanowieniami § 10 pkt 12 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, część przyznanej dotacji w wysokości około 8 000,00 do 9 000,00 zł zostanie przeznaczona na rozbudowę i usprawnienie bazy strzeleckiej na terenie naszego województwa postaci:

a)    przeprowadzenia na strzelnicy „LIZAWKA” prac adaptacyjnych, związanych z usprawnieniem działania osi strzeleckich do konkurencji śrutowych w pierwszym etapem obejmującym pozyskanie stosownego projektu, dającego rozwiązania umożliwiające wykorzystywanie osi trapowych do strzelania w ramach dyscypliny – strzelba gładkolufowa;

b)    przeprowadzenia prac remontowych, które są prowadzone na terenie strzelnicy KSS LOK „VIS” w Gostyniu polegających na rozbudowie zadaszenia stanowisk strzeleckich.

        2.   zakup stroju strzeleckiego dla zawodnika klubu „DELFIN” Biedrusko w granicach do 2 000,00 zł, co wynika z wniosku wspominanego klubu złożonego do Zarządu WZSS w Poznaniu, popartego opinią kadry trenerskiej klubu, że powyższy zakup w znacznym stopniu poprawi posiadane zasoby sprzętowe oraz uzupełni braki, które występują w tym zakresie w „DELFINIE” Biedrusko.

2.    Zakupiony sprzęt, określony w ust. 1 pkt 2, pozostanie własnością Związku.

§ 3.

1.    Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 2 ust. 3, Porozumienia pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego a Leszczyńskim Okręgowym Związkiem Strzelectwa , dotyczącego współpracy obu Związków, Zarząd WZSS przekaże Zarządowi LOZS sprzęt i materiały, których wartość odpowiadać będzie kwotom wyliczonym na bazie cytowanego przepisu porozumienia.

2.    Rodzaj przekazanego sprzętu i materiału zostanie określony po konsultacji z przedstawicielami Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, w następujących obszarach:

 

  1. refundacja kosztów wspominanego podmiotu, poniesionych na wynajem obiektów – strzelnic, na zawody, których wspominany związek był organizatorem. Na pokrycie powyższej kwoty związek okręgowy dysponuje stosownymi dokumentami finansowymi w formie faktur VAT, rachunków i dowodów wpłat – wysokość refundacji nie przekroczy kwoty 3 500,00 zł;
  2. zakup drukarki, która jest niezbędna do obsługi organizowanych przez LOZS zawodów strzeleckich, a także biura związku okręgowego – szacunkowy koszt zakupu to kwota pomiędzy 400,00 a 600,00 zł.
  3. zakup sprzętu stanowiącego wsparcie dla organizatorów zawodów strzeleckich, będących podmiotami zrzeszonymi w WZSS,  odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego w postaci tarcz do strzelań pistoletowych oraz karabinowych, zarówno pneumatycznych jak i kulowych.

3.    Konsultacje, o których mowa w ust. 2, z ramienia WZSS przeprowadzi Prezes Związku.

§ 4.

W przypadku zakupów określonych w § 2 i 3, za kwotę przekraczającą wartość środków finansowych przyznanych przez PZSS w ramach dotacji na cele statutowe WZSS, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18 / 2009 Zarządu PZSS z dnia 11 lutego 2009 roku, za rok 2011, różnica zostanie pokryta ze środków własnych Związku.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.