Poznań, dnia 15 listopada 2011 roku.

Uchwała nr 25 / 2011
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie uregulowania spraw majątkowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Na podstawie  § 39 pkt 2 w związku z § 54 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  na mocy upoważnienia  nadanego uchwałą nr 6 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do  uregulowania spraw majątkowych  Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego postanawia się, co następuje.

§ 1

Zarząd WZSS w Poznaniu realizując dyspozycje zawarte w uchwale nr 6/2011 Walnego Zebrania Delegatów WZSS z dnia 11 maja 2011 r., działając w ramach udzielonego upoważnienia w zakresie składników majątkowych w postaci posiadanych środków trwałych i wyposażenia, po przedstawieniu sprawozdania przez Komisję do spraw rozliczenia majątku ruchomego WZSS, zwanej dalej „Komisją” postanawia:

1)    W zakresie przedstawionej przez Komisję dokumentacji:

        a)   zatwierdzić opracowane księgi inwentarzowe z tabelami amortyzacyjnymi środków trwałych wg. stanu na III kwartał 2011 r.,

        b)   zatwierdzić opracowaną ewidencję wyposażenia wg. stanu na III kwartał 2011 r.

2)    Przekazać na własność Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa, składniki majątkowe zakupione w latach 2009 i 2010 za środki finansowe pochodzące z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na działalność statutową związków wojewódzkich, , w części dotyczącej środków trwałych i wyposażenia, przekazanych do użytkowania temu podmiotowi, zgodnie z przedstawionymi przez Komisję protokołami przekazania środków trwałych oraz protokołami zdawczo-odbiorczymi.

3)    Przekazać na własność składniki majątkowe w części dotyczącej środków trwałych, z wyłączeniem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kadry wojewódzkiej oraz urządzeń wyposażenia strzelnic uprzednio przekazanych do użytkowania następującym podmiotom pozostającymi członkami zwyczajnymi Związku zgodnie z przedstawionymi przez Komisję protokołami przekazania środków trwałych:

        a)   Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Biedrusko;

        b)   Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile;

        c)   Uczniowski Klub Strzelecki LOK „Lesna” w Lesznie;

        d)   Sekcja Strzelecka – Towarzystwo Sportowe „Olimpia” w Poznaniu;

        e)   Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Biedrusko;

        f)   Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu;

        g)   Wielkopolski Klub Strzelecki „GRUNWALD” w Poznaniu.

4)    Przekazać na własność składniki majątkowe w części dotyczącej wyposażenia, z wyłączeniem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kadry wojewódzkiej oraz urządzeń wyposażenia strzelnic uprzednio przekazanych do użytkowania następującym podmiotom pozostającymi członkami zwyczajnymi Związku, zgodnie z przedstawionymi przez Komisję protokołami zdawczo-odbiorczymi:

        a)   Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Biedrusko;

        b)   Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile;

        c)   Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu.

5)    Składniki majątkowe, o których mowa w pkt 2 – 4 po przekazaniu wskazanym podmiotom zostaną spisane z ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia WZSS.

§ 2

Zarząd postanawia przekazać do dyspozycji Trenera Koordynatora WZSS składniki majątkowe w części wyposażenia zgodnie z przedstawioną propozycją Komisji, w celu wykorzystania na potrzeby kadry wojewódzkiej oraz  uzasadnione zapotrzebowania sprzętowe członków zwyczajnych WZSS.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.