Poznań, dnia 9 sierpnia 2013 rokuUchwała nr 16 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Kościan
ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na podstawie Uchwały Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego LOZS, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Kurkowe Bractwo Strzeleckie Kościan ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan, KRS nr 0000053014, pod numerem ewidencyjnym 26/W2/13.

§ 2.

Podmiot określony w § 1 niniejszej uchwały pozostaje członkiem zwyczajnym Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, co oznacza, że jego działalność  w strukturach Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, będzie realizowana na podstawie § 16 Statutu Związku.

§ 3.

Zgodnie z zapisem § 2 niniejszej uchwały, w oparciu o § 7 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, w przypadku członka określonego w § 1 nie mają zastosowania postanowienia § 17 ust. 2 Statutu Związku, a niniejsza uchwała staje się skuteczna z dniem jej podjęcia przez Zarząd Związku.

§ 4.

Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, członek określony w § 1 posiada już reprezentanta w WZSS, którym jest Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa w związku z czym nie zachodzą przesłanki do zastosowania dyspozycji § 30 ust. 4 Statutu Związku.

§ 5.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.