Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 8 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie zarezerwowania funduszy Związku na dofinansowanie działań Myśliwskiego Klubu sportowego „DIANA” związanych z modernizacją strzelnicy śrutowej „LIZAWKA” w Poznaniu.


Działając na mocy § 39 pkt 5 oraz pkt 24 lit. b Statutu  WZSS w Poznaniu, w oparciu o Uchwałę nr 4 / 2012 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego  w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie rozwoju i popularyzacji strzelectwa, zawartego w dniu 7 października 2011 roku pomiędzy Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, a także w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia w sprawie powierzenia Myśliwskiemu Klubowi Sportowemu „Diana” Poznań zarządu nad urządzeniami i sprzętem Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na terenie obiektu Strzelnica „Lizawka” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań, zawartego w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd WZSS rezerwuje kwotę:

15 000,00 zł (piętnaścietysęcy złotych 00/100)

ze środków własnych Związku.

2.    Kwota określona w ust. 1 będzie przeznaczona na modernizację strzelnicy śrutowej zlokalizowanej na Obiekcie „LIZAWKA” Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1, 61-013 Poznań.

§ 2.

1.    Wydatkowanie kwoty określonej w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie uzgodnień z MKS „DIANA” Poznań i będzie ściśle związane z pracami remontowymi na terenie obiektu, określonego w § 1 ust. 2.

2.    Kwota określona w § 1 ust. 1, będzie stanowić uzupełnienie funduszy zgromadzonych przez MKS „DIANA” Poznań na cel określony w ust. 1.

3.    Wydatkowanie kwoty określonej w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu, ściśle określającej formę wydatkowania zarezerwowanych funduszy.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.