Poznań, dnia 1 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 19 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 1 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustania członkowstwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Sekcji Strzelectwa Sportowego przy Miejskim Kole Ligi Obrony Kraju w Borku Wielkopolskim, zrzeszonej za pośrednictwem Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa.

Na podstawie § 39 pkt 11 lit. b) Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1.

Na podstawie Uchwały nr 1/2015 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 11 lipca 2015 roku, w sprawie wykluczenia z członka zwyczajnego Związku, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, stwierdza, że członkowstwo w Związku, Sekcji Strzelectwa Sportowego przy Miejskim Kole Ligi Obrony Kraju w Borku Wielkopolskim, 63 – 810 Borek Wielkopolski, ul. Ździeż, zarejestrowanej pod nr ewidencyjnym 24/W2/11, ustało z dniem 11 lipca 2015 roku, na mocy § 21 ust. 1 w związku  z § 16 ust. 2 Statutu Związku.

§ 2.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.