Poznań, dnia 4 kwietnia 2016 roku

 

Uchwała nr 6 / 2016

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Na podstawie § 39 pkt 18 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

 

§ 1.

 

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywany dalej „Związkiem”, przyjmuje Sprawozdanie finansowe Związku w formie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.
 
Załacznik do Uchwały nr 6/2016: