Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Tarnowo Podgórne, dnia 23 września 2020 roku.

 

Protokół 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

z dnia 23 września 2020 r.

 

W dniu 23 września 2020 r. o godz. 1630, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywane dalej „Zebraniem”, zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywany dalej „Związkiem”, na podstawie Uchwały nr 20 / 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W Zebraniu wzięli udział delegaci podmiotów zrzeszonych w Związku, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie Uchwały nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020. (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 1 przywołanej powyżej Uchwały nr 20 / 2020 Zarządu Związku, o godz. 16.30, Zebranie w pierwszym terminie otworzył Prezes Związku Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów.

Następnie Prezes zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania oraz Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza zebrania. Kandydatury poddano pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.  

 Pan Ryszard Kapłon przejął prowadzenie obrad, jako Przewodniczący Zebrania i przeszedł do wyboru Komisji Mandatowej. Z sali padły następujące kandydatury:

 1. Marek Jańczak – delegat Klubu Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA" w Pleszewie, wyraził zgodę na kandydowanie,
 2. Szymon Anders – delegat Klubu Sportowego „KLUB STRZELECKI DEFENDU”, wyraził zgodę na kandydowanie,
 3. Maciej Kandulski – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponieważ Delegaci nie zgłosili innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie wskazanego składu Komisji Mandatowej. Delegaci jednogłośnie przyjęli wskazane kandydatury. Przewodniczącym Komisji Mandatowej został Pan Szymon Anders. Sekretarz Zebrania przekazał Przewodniczącemu Komisji Mandatowej listy obecności. Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej o sporządzenie protokołu, dotyczącego prawomocności Zebrania w pierwszym terminie jego zwołania i poprosił delegatów o chwilę przerwy na prace komisji.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Mandatowej – Pan Szymon Anders, który stwierdził, że spośród 98 delegatów na zebranie przybyło 31, co stanowi 31,63%. W związku z powyższym, zgodnie z § 31 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku, Zebranie nie posiada wymaganego kworum, które dla pierwszego terminu jego zwołania wynosi 50% i nie posiada zdolności do podejmowania uchwał.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Komisji Mandatowej, Przewodniczący Zebrania odroczył jego obrady do drugiego terminu zwołania, wyznaczonego w § 2 pkt 2 przywołanej powyżej Uchwały nr 20 / 2020 Zarządu Związku, na godz. 17.00.

Zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 2 Uchwały nr 20 / 2020 Zarządu Związku, o godz. 17.00, Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Związku Pan Tomasz Pawlak.

Następnie Prezes zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania oraz Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza zebrania. Kandydatury poddano pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.  

 Pan Ryszard Kapłon przejął prowadzenie obrad, jako Przewodniczący Zebrania i przeszedł do wyboru Komisji Mandatowej. Z sali padły następujące kandydatury:

 1. Marek Jańczak – delegat Klubu Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA" w Pleszewie, wyraził zgodę na kandydowanie,
 2. Szymon Anders – delegat Klubu Sportowego „KLUB STRZELECKI DEFENDU”, wyraził zgodę na kandydowanie,
 3. Maciej Kandulski – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponieważ Delegaci nie zgłosili innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie wskazanego składu Komisji Mandatowej. Delegaci jednogłośnie przyjęli wskazane kandydatury. Przewodniczącym Komisji Mandatowej, został Pan Szymon Anders. Sekretarz Zebrania przekazał Przewodniczącemu Komisji listy obecności. Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej, o sporządzenie protokołu, dotyczącego prawomocności Zebrania w drugim terminie jego zwołania i poprosił delegatów o chwilę przerwy na prace komisji.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Komisji Mandatowej, odczytał protokół, w którym ogłosił, iż spośród 98 delegatów na Zebranie przybyło 45, co stanowi 45,91%. W związku z powyższym, zgodnie z § 31 ust. 3 pkt 2 Statutu Związku, Zebranie posiada wymagane kworum, które dla drugiego terminu jego zwołania wynosi 1/3 liczby delegatów i posiada zdolność do podejmowania uchwał.

Po odczytaniu protokołu przez Komisję Mandatową, Przewodniczący Zebrania przedstawił Projekt Regulaminu Zebrania i poddał go pod dyskusję. Projekt Regulaminu zebrania stanowił załącznik nr 2 do Uchwały nr 20 / 2020 Zarządu i został opublikowany na stronie internetowej Związku. Delegaci nie mieli żadnych uwag i nie podjęli dyskusji nad Projektem Regulaminu, w związku z powyższym Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem regulaminu głosowało 45 delegatów, nikt nie głosował przeciwko jego przyjęciu, nikt nie wstrzymał się od głosu. Regulamin został przyjęty jednogłośnie. 

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania przeszedł do wyboru pozostałych komisji Zebrania. Na wstępie wskazał on zebranym delegatom, że zgodnie z § 12 ust. 2, przyjętego Regulaminu Zebrania, na wniosek delegata lub Przewodniczącego Zebrania Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków mogą być wybrane w tym samym składzie. W związku z powyższym, jako Przewodniczący zebrania, złożył on wniosek, by Komisja Uchwal i Wniosków działała w składzie wybranej już Komisji Mandatowej. Z sali nie padły inne wnioski, w związku z czym Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez 45 delegatów. Tym samym Zebranie podjęło decyzję, że Komisja Uchwał i Wniosków będzie działała w składzie wybranej już Komisji Mandatowej.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do wyboru Komisji Skrutacyjnej Zebrania i poprosił o wskazanie kandydatów. Z sali padły następujące kandydatury:

 1. Agata Janicka – delegat Strzeleckiego Klubu Sportowego „INTER – CONTINENTAL” w Pile, wyraziła zgodę na kandydowanie,
 2. Sylwia Pierzchała – delegat Strzeleckiego Klubu Sportowego „INTER – CONTINENTAL” w Pile, wyraziła zgodę na kandydowanie,
 3. Józef Rowicki – delegat Wielkopolskiego Klubu Strzeleckiego „GRUNWALD” w Poznaniu, wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie podano innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania poprosił o zamknięcie listy oraz o poddanie kandydatur pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 45 delegatów, którzy jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej Zebrania. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Józef Rowicki.

Przewodniczący Zebrania przedstawił Zebraniu Projekt Porządku Obrad w brzmieniu określonym, w załączniku do Uchwały nr 20 / 2020 Zarządu Związku. W związku z brakiem uwag delegatów co do Projektu Porządku Obrad, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W głosowaniu brało udział 45 delegatów. Porządek Obrad Zebrania przyjęto jednogłośnie, bez poprawek. 

Porządek Obrad 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 23 września 2020 roku

1. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r.
2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Związku z działalności w roku 2019:

a) z realizacji uchwał Zebrania – część finansowa,
b) z realizacji uchwał Zebrania – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku,
c) z realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2019.
4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku za rok 2019.
6. Przedstawienie Zebraniu Związku bilansu finansowego Związku za rok 2019.
7. Dyskusja nad przedstawionym dokumentem.
8. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego Związku za rok 2019.
9. Przedstawienie Zebraniu Związku planu finansowego Związku na rok 2020 – preliminarz wydatków – omówienie wskazanej tematyki.
10. Dyskusja nad przedstawionym dokumentem.
11. Głosowanie w sprawie  planu finansowego Związku na rok 2020 – preliminarz wydatków.
12. Kolegium Sędziów Związku – sprawy kalendarza imprez strzeleckich Związku, zatwierdzania regulaminów zawodów oraz obsad sędziowskich na zawodach.
13. Wolne wnioski.
14. Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
16. Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.
17. Zamknięcie obrad Zebrania Związku.

Ad. 1.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 15 maja 2019 roku. Przedmiotowy protokół został opublikowany na stronie internetowej Związku, gdzie delegaci mogli się z nim zapoznać. Nikt z sali nie zgłosił uwag w związku z czym Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 45 delegatów, którzy głosowali jednogłośnie za przyjęciem w/w protokołu. 

Ad. 2.

Następnie Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu Związku, złożonych z części finansowej, realizacji uchwał oraz realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych. Wszystkie trzy sprawozdania Zarządu Związku zostały opublikowane na stronie internetowej Związku i były dostępne dla wszystkich delegatów. Nikt ze zgromadzonych na sali delegatów nie zgłosił się do dyskusji.

Ad. 3. 

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu Porządku Obrad Zebrania i  poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Leonarda Kosterę, o odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku, za rok 2019. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał jej protokół. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na następujące kwestie, związane z rekomendacjami Komisji Rewizyjnej Związku, dla Zarządu Związku:

 • dalsze wspieranie sportu dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez rangi Mistrzostw Wielkopolski w różnych formach i dyscyplinach strzeleckich,
 • uregulowanie spraw związanych z zaległymi składkami członkowskimi.

Swoje wystąpienie zakończył złożeniem do Zebrania wniosku o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za rok 2019. 

Ad. 4.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję na przedstawionym Protokołem Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do sprawozdań Zarządu Związku. Nikt ze zgromadzonych na sali delegatów nie zgłosił się do dyskusji, w związku z czym Przewodniczący Zebrania zamknął ją i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2019 Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Uchwałę przyjęto przy obecności 45 spośród 98 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 45 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i udzielono absolutorium Zarządowi Związku za rok 2019.

Ad. 6.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Związku. W krótkim wystąpieniu przedstawił on bilans finansowy Związku, za rok 2019. Dokument w formie opisowej był zamieszczony na stronie internetowej Związku, co pozwalało delegatom zapoznać się z jego treścią. Strata w ujęciu rok do roku (2019 – 2018) wyniosła 15 769,45 zł. Prezes Związku w krótkich słowach omówił z czego ona wynika, wskazując jednocześnie, że największym przedsięwzięciem roku 2019, które pochłonęło część funduszy własnych Związku, była zmiana siedziby, w szczególności jej wyposażenie i umeblowanie. Wrosły także opłaty eksploatacyjne, związane z nową siedzibą, co też będzie skutkowało w przyszłości zwiększeniem opłat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi, przedmiotowy bilans musi być przyjęty przez najwyższą władzę Związku, którym jest Zebranie. W związku z powyższym Pan Prezes przestawił projekt: Uchwały nr 2 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w którym Zebranie wskazuje, że strata bilansowa za 2019 rok zostanie pokryta z przyszłych wpływów finansowych Związku. 

Ad. 7.

Następnie Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym bilansem Związku, Nikt ze zgromadzonych na sali delegatów nie zgłosił się do dyskusji.

Ad. 8.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Uchwałę przyjęto przy obecności 45 spośród 98 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 45 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i udzielono absolutorium Zarządowi Związku za rok 2019.

Ad. 9 .

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Związku. W krótkim wystąpieniu omówił on preliminarz wydatków na rok 2020, przyjęty nr 3 / 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2020, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Następnie Prezes Związku wskazał, że przedmiotowy preliminarz został opublikowany na stronie internetowej Związku, przy wskazanej powyżej uchwale. Do rozliczenia przez Związek, swoje fundusze w roku 2019 przekazały: SKS „INTER – CONTINENTAL” w Pile - nr rej. Związku 14/W1/11 oraz GKS „GRYF” w Grodzisku Wielkopolskim - nr rej. Związku 27/W2/14. Większość środków przekazana została na obozy letnie dla Kadry Wojewódzkiej, a pozostałe środki na zakupy sprzętu, w tym także dla wskazanych powyżej klubów. W chwili obecnej preliminarz został już wykonany w części dotyczącej obozów letnich. Udało się w całości wydatkować wskazane kwoty, chociaż wprowadzony na terenie całego kraju stan epidemii choroby COVID-19 w znaczący sposób utrudniał to zadanie. Większość funduszy została wydana na obozy organizowane w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Preliminarz wskazuje także kwoty, które będą wydatkowane ze środków własnych, chociażby na organizację zawodów o randze Mistrzostw Wielkopolski. Preliminarz wydatków na rok 2020 jest praktycznie odzwierciedleniem planu na rok 2019, co wskazuje na fakt, że priorytety Zarządu Związku są stałe i przede wszystkim skierowane na sport dzieci i młodzieży.

Ad. 10.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym dokumentem. Nikt nie zgłosił się do zabrania głosu.

Ad. 11.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr nr 3 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia nr 287/2020 wraz z Preliminarzem Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2020.

Uchwałę przyjęto przy obecności 45 spośród 98 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 45 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 12.

Z uwagi na nieobecność podczas Zebrania Przewodniczącego Kolegium Sędziów Związku, Pana Stanisława Kopaniarza, w sprawach Kolegium Sędziów zabrał głos osobiście Przewodniczący Zebrania, który zajmuje się sprawami sędziowskimi Związku w jego zastępstwie. Omówił on sprawy związane z:

 • rejestrowaniem zawodów w Kalendarzu Imprez Związku,
 • sposobem zgłaszania, a także wprowadzania zmian i nowych imprez po okresie jego opracowania, przestrzegania wytycznych, wydawanych w tym zakresie przez Kolegium Sędziów,
 • prawidłowego określania funkcji sędziowskich na zawodach strzeleckich i wyznaczania do nich sędziów o odpowiedniej klasie, 
 • akceptacją obsady sędziowskiej zawodów strzeleckich z kalendarza imprez Związku przez jego Kolegium Sędziów,
 • opracowywania przez kluby jednego regulaminu zawodów, na cały rok.

W dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Zebrania zwrócił uwagę na zachowywanie terminów zgłoszenia obsady sędziowskiej na zawody. Ponadto oznajmił, że z uwagi na wprowadzane ograniczenia, związane ze stanem epidemii COVID-19, kalendarz imprez do końca roku będzie prowadzony na bieżąco, gdyż ciągłe zmiany w obostrzeniach nie pozwalają na spójne jego nowelizowanie. Każde zawody zgłoszone do Kolegium Sędziów, będą rejestrowane i po zatwierdzeniu obsady sędziowskiej, będą mogły stanowić podstawę do przedłużania licencji zawodniczych.

W tym miejscu o głos poprosił Prezes Związku, który zaznaczył, że przy ewentualnym rozwoju Portalu Informatycznego PZSS i wprowadzeniu do niego modułu kalendarza imprez, nad zachowaniem terminów wynikających z regulaminów, będą czuwały narzędzia informatyczne, które po prostu nie dopuszczą do wykonania określonych czynności po czasie, tak jak ma to miejsce np. przy Egzaminach Patentowych. 

W tym punkcie obrad, Prezes Związku zwrócił również uwagę na fakt wprowadzenia przez Komisję Licencyjną PZSS, nowego druku dotyczącego liczby osobostartów zawodników poszczególnych klubów, niezbędnego do uzyskania licencji klubowej, na następny rok. Sprawę dokładnie omówił jeden z członków Zarządu Związku, Pan Maurycy Dopierała. 

Ad. 13.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu Porządku Obrad Zebrania – Wolne wnioski i udzielił głosu Prezesowi Związku, który przedstawił projekt  Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2021,

Ponieważ Komisja Uchwał i Wniosków nie wniosła innego projektu, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę nr 4 / 2020 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2021.

Uchwałę przyjęto przy obecności 45 spośród 98 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 45 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 14, 15 i 16

Powyższe działanie wyczerpało pkt 14, 15 i 16 zatwierdzonego porządku obrad Zebrania w związku z czym jego Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku.

Ad. 17.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 1745, Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady.

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW – REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU

BILANS - SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO UL. STAROŁĘCKA 36; 61-361 POZNAŃ NIP: 779-21-45-389 REGON: 634158061