Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.


 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2019 roku.

Protokół 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 15 maja 2019 r.

W dniu 15 maja 2019 r. o godz. 1700, w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 3, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywane dalej „Zebraniem”, zwołane przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, nazywany dalej „Związkiem”, na podstawie Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W Zebraniu wzięli udział delegaci podmiotów zrzeszonych w Związku, zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie Uchwały nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020. (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Spośród 97 delegatów na zebranie przybyło 58, nieobecni to 39 osób z następujących podmiotów: 

 • KS MAGNUM w Poznaniu – 1 osoba,
 • KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu – 1 osoba,
 • KSS LOK VIS w Gostyniu – 4 osoby,
 • MKS „DIANA” w Poznaniu – 2 osoby,
 • WKS „GRUNWALD” w Poznaniu – 4 osoby,
 • BRACTWO KURKOWE w Rawiczu – 1 osoba,
 • SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu – 1 osoba,
 • SKS „INTER CONTINENTAL” w Pile – 1 osoba,
 • UKS „DELFIN” w Biedrusku – 2 osoby,
 • UKS „TARCZA” w Pile – 1 osoba,
 • WTS „TARCZA 96” w Poznaniu – 1 osoba,
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Margoninie – 1 osoba,
 • KŻR LOK „WIARUS” w Obornikach – 1 osoba,
 • Sekcja Strzelectwa Sportowego KBS w Śremie – 1 osoba,
 • Stowarzyszenie „European Security Academy Shooting Club” – 1 osoba,
 • Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu – 1 osoba,
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp. – 1 osoba,
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Koźminie Wlkp. – 1 osoba,
 • KSS LOK „ MUSZKIET” w Koninie – 1 osoba,
 • Stowarzyszenie „ZBROJOWNIA” w Czapurach – 7 osób,
 • Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie w Lubaszu – 1 osoba,
 • Stowarzyszenie „DYWIZJON” w Poznaniu – 1 osoba,
 • Stowarzyszenie „CAMP X”  w Karpicku – 1 osoba,
 • KS „Klub Strzelecki Defendu” w Poznaniu – 1 osoba,
 • Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa – 1 osoba.

Zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 1 przywołanej powyżej Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu Związku, o godz. 17.00, Zebranie w pierwszym terminie otworzył Prezes Związku Pan Tomasz Pawlak, który powitał wszystkich zgromadzonych delegatów.

Następnie Prezes zaproponował kandydaturę Pana Ryszarda Kapłona na Przewodniczącego Zebrania oraz Pana Marka Jankowskiego na Sekretarza zebrania. Kandydatury poddano pod głosowanie. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.  

Pan Ryszard Kapłon przejął prowadzenie obrad, jako Przewodniczący Zebrania i przeszedł do wyboru Komisji Mandatowej. Z sali padły następujące kandydatury:

 1. Marek Jańczak – delegat Klubu Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA" w Pleszewie, wyraził zgodę na kandydowanie,
 2. Przemysław Nowak – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, wyraził zgodę na kandydowanie,
 3. Paweł Smolarek – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponieważ Delegaci nie zgłosili innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie wskazanego składu Komisji Mandatowej. Delegaci jednogłośnie przyjęli wskazane kandydatury. Przewodniczącym Komisji Mandatowej został Pan Marek Jańczak. Sekretarz Zebrania przekazał Przewodniczącemu Komisji Mandatowej listy obecności. Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej o sporządzenie protokołu, dotyczącego prawomocności Zebrania w pierwszym terminie jego zwołania i poprosił delegatów o chwilę przerwy na prace komisji.

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół, w którym ogłosił, iż na Zebranie przybyło 58 delegatów spośród 97 uprawnionych do wzięcia w nim udziału, co stanowi 59,79 %. W związku z powyższym Zebranie posiada kworum i jest uprawnione do podejmowania uchwał, a także zgodnie z § 56 ust. 1 Statutu Związku jest uprawnione do podjęcia uchwały o zmianie Statutu Związku.

Po odczytaniu protokołu przez Komisję Mandatową, Przewodniczący Zebrania przedstawił Projekt Regulaminu Zebrania i poddał go pod dyskusję. Projekt Regulaminu zebrania stanowił załącznik nr 2 do Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu i został opublikowany na stronie internetowej Związku. Delegaci nie mieli żadnych uwag i nie podjęli dyskusji nad Projektem Regulaminu, w związku z powyższym Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem regulaminu głosowało 58 delegatów, nikt nie głosował przeciwko jego przyjęciu, nikt nie wstrzymał się od głosu. Regulamin został przyjęty jednogłośnie. 

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania przeszedł do wyboru pozostałych komisji Zebrania. Na wstępie wskazał on zebranym delegatom, że zgodnie z § 12 ust. 2, przyjętego Regulaminu Zebrania, na wniosek delegata lub Przewodniczącego Zebrania Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków mogą być wybrane w tym samym składzie. W związku z powyższym, jako Przewodniczący zebrania, złożył on wniosek, by Komisja Uchwal i Wniosków działała w składzie wybranej już Komisji Mandatowej. Z sali nie padły inne wnioski, w związku z czym Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez 58 delegatów. Tym samym Zebranie podjęło decyzję, że Komisja Uchwał i Wniosków będzie działała w składzie wybranej już Komisji Mandatowej.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do wyboru Komisji Skrutacyjnej Zebrania i poprosił o wskazanie kandydatów. Z sali padły następujące kandydatury:

 1. Wojciech Piasny – delegat Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" w Rawiczu, wyraził zgodę na kandydowanie,
 2. Grzegorz Jaskuła – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, wyraził zgodę na kandydowanie,
 3. Maciej Pawłowski – delegat Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „COMMANDO” Luboń, wyraził zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie podano innych kandydatów, Przewodniczący Zebrania poprosił o zamknięcie listy oraz o poddanie kandydatur pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 58 delegatów, którzy jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej Zebrania. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Wojciech Piasny.

Przewodniczący Zebrania przedstawił Zebraniu Projekt Porządku Obrad w brzmieniu określonym, w załączniku nr 1 do Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu Związku. W związku z brakiem uwag delegatów co do Projektu Porządku Obrad, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W głosowaniu brało udział 58 delegatów. Porządek Obrad Zebrania przyjęto jednogłośnie, bez poprawek. 

1. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r.
2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Związku z działalności w roku 2018:

a. z realizacji uchwał Zebrania – część finansowa,
b. z realizacji uchwał Zebrania – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku,
c. z realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku za rok 2018.
4. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku  za rok 2018.
6. Przedstawienie Zebraniu Związku planu finansowego Związku na rok 2019 – preliminarz wydatków – omówienie wskazanej tematyki.
7. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
8. Głosowanie w sprawie  planu finansowego Związku na rok 2019 – preliminarz wydatków.
9. Przedstawienie Zebraniu Związku projektu zmian Statutu Związku.
10. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi zmiany Statutu Związku.
11. Głosowanie nad projektem uchwały Zebrania Związku w sprawie wskazanej w pkt 9.
12. Kolegium Sędziów Związku – sprawy kalendarza imprez strzeleckich Związku, zatwierdzania regulaminów zawodów oraz obsad sędziowskich na zawodach.
13. Wolne wnioski.
14. Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
16. Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.
17. Zamknięcie obrad Zebrania Związku.

Ad. 1.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 9 maja 2018 roku. Przedmiotowy protokół został opublikowany na stronie internetowej Związku, gdzie delegaci mogli się z nim zapoznać. Nikt z sali nie zgłosił uwag w związku z czym Przewodniczący Zebrania poddał go pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 58 delegatów, którzy głosowali jednogłośnie za przyjęciem w/w protokołu. 

Ad. 2.

Następnie Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu Związku, złożonych z części finansowej, realizacji uchwał oraz realizacji przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych. Wszystkie trzy sprawozdania Zarządu Związku zostały opublikowane na stronie internetowej Związku i były dostępne dla wszystkich delegatów. Nikt ze zgromadzonych na sali delegatów nie zgłosił się do dyskusji.

Ad. 3. 

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu Porządku Obrad Zebrania i  poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Leonarda Kosterę, o odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku, za rok 2018. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał jej protokół. Swoje wystąpienie zakończył złożeniem do Zebrania wniosku o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za rok 2018. 

Ad. 4.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję na przedstawionym Protokołem Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do sprawozdań Zarządu Związku. O głos poprosił Prezes Związku, Pan Tomasz Pawlak, który przedstawił zgromadzonym delegatom informację, dotyczącą zmian w zakresie działania Portalu Informatycznego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (dalej PZSS). W sprawozdaniach Zarządu Związku znalazła się teza, dotycząca budowania przez Związek informatycznego modułu do zarządzania kalendarzem imprez strzeleckich Związku. Z bieżących informacji uzyskanych z Biura PZSS wynika, że trwają prace nad zbudowaniem podobnego modułu w Portalu Informatycznym PZSS. W związku z tym, ponieważ nie ma sensu dublowania tych modułów, Związek wstrzyma swoje prace nad tym projektem, do czasu jasnej deklaracji ze strony PZSS, czy i kiedy taki moduł zostanie wprowadzony w życie. Z obecnie posiadanych informacji wynika, że moduł kalendarza imprez PZSS obejmie dodatkowo wykaz osobostartów zawodników – z którego zawodnicy będą korzystać przy licencjonowaniu na rok następny, a także ponownie uruchomiony zostanie moduł sędziowski. Istnieje możliwość, że jeszcze w tym roku pojawi się jakaś forma testowa wskazywanych rozwiązań. 

O głos poprosił Pan Kazimierz Sadowski – delegat Strzeleckiego Klubu Sportowegoy „INTER – CONTINENTAL” w Pile. Odniósł się on do projektu wprowadzenia centralnego modułu kalendarza imprez na Portalu Informatycznym PZSS. Wspomniał, że już dawno temu istniał projekt tzw. chipu startowego, ale projekt ten odnosił się do ówczesnego „sportu kwalifikowanego”. Następnie, po zmianie przepisów prawa, strzelectwo sportowe zostało rozszerzone o wiele nowych konkurencji, które poprzednio były tzw. „strzelectwem powszechnym”, co spowodowało rozmycie tego pomysłu. To od decyzji PZSS będzie zależało jak będzie on traktował kwestię startów w poszczególnych dyscyplinach strzeleckich i dostosowywał je do rozgrywanych konkurencji. Tak więc najlepszym rozwiązaniem jest, by przy ewentualnej rejestracji osobo startu zawodnika wskazywać, czy wystartował on w dyscyplinie: pistolet, karabin lub strzelba gładkolufowa, bez uściślania konkurencji.

Głos ponownie zabrał Prezes Związku, który zgodził się z Panem Kazimierzem Sadowskim i oznajmił, że przy pierwszej rozmowie z osobą odpowiedzialną za ten projekt w PZSS wskazał, że podawanie szczegółowych wyników w poszczególnych konkurencjach, każdego zawodnika i eksportowanie tych danych do Portalu Informatycznego PZSS, jest zbędne i niczym nieuzasadnione. Istotna informacją jest ilość osobostartów w poszczególnych dyscyplinach sportu strzeleckiego, przyporządkowana do konkretnego zawodnika. Zarząd Związku będzie chciał wpływać na proponowane rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem tego, by praca w tym module była jak najmniej skomplikowana dla użytkowników końcowych. Ponadto Prezes Związku, odnosząc się do Protokołu Komisji Rewizyjnej, że rzeczywiście w następnych latach wzrosną koszty Biura Związku, co jest związane z nową siedzibą przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu. Jednak nowa siedziba daje większe możliwości, chociażby korzystania z pełni wyposażonej Sali Konferencyjnej, bez dodatkowych kosztów. Chociaż Zarząd Związku nie przewiduje w najbliższym czasie zmiany miejsca odbywania się Zebrań Związku, chociażby z tego powodu, że obecnie przy ul. Starołęckiej nie ma możliwości korzystania z cateringu, tak jak ma to miejsce w obecnej lokalizacji, w Tarnowie Podgórnym. Ponadto wszyscy znają już to miejsce, a na dodatek jest ono tak usytuowane, że nie trzeba przemieszczać się w ruchu miejskim, w Poznaniu. Prezes Związku odniósł się także do działań Zzarządu Związku, związanych z wydawaniem opinii prawnych w sprawach: proponowanej nowelizacji przepisów ustawy o broni i amunicji, wytycznych PZSS związanych z podpisywaniem umów pomiędzy klubami i właścicielami strzelnic oraz braku możliwości uzyskania licencji klubowych PZSS przez podmioty działające w formie spółek kapitałowych. 

Następnie o głos poprosił Pan Andrzej Gajdziński – delegat Międzyszkolnego Klubu Sportowego „MUSZKIET” w Wieleniu, który podniósł kwestię, czy Związek jest w stanie, przyjmując np. stosowną uchwałę, wpłynąć na PZSS w kwestii dalszej rozbudowy Portalu Informatycznego. Dokładnie chodzi o to, żeby pozostawić to zagadnienie w takiej formie, jak dotychczas. 

Przewodniczący Zebrania poprosił Pana Andrzeja Gajdzińskiego, by swój wniosek przedstawił w pkt 13 Porządku Obrad Zebrania – Wolne wnioski, gdyż nie dotyczy on obecnie procedowanego punku przedmiotowego porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Zebrania, z powodu braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji zamknąłą ją i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1 / 2019 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2018 Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Uchwałę przyjęto przy obecności 58 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 58 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6.

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Prezesowi Związku. W krótkim wystąpieniu omówił on preliminarz wydatków na rok 2019, przyjęty Uchwałą nr 14 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wynikających z Porozumienia Nr 294/2019, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Następnie Prezes Związku wskazał, że przedmiotowy preliminarz został opublikowany na stronie internetowej Związku, przy wskazanej powyżej uchwale. Do rozliczenia przez Związek, swoje fundusze w roku 2019 przekazały: SKS „INTER – CONTINENTAL” w Pile - nr rej. Związku 14/W1/11, GKS „GRYF” w Grodzisku Wielkopolskim - nr rej. Związku 27/W2/14, UKS „DELFIN” w Biedrusku – nr rej. Związku 15/W1/11. Większość środków przekazana zostanie na obozy letnie dla Kadry Wojewódzkiej, a pozostałe środki na zakupy sprzętu, w tym także dla wskazanych powyżej klubów. Preliminarz wskazuje także kwoty, które będą wydatkowane ze środków własnych, chociażby na organizację zawodów o randze Mistrzostw Wielkopolski. Preliminarz wydatków na rok 2019 jest praktycznie odzwierciedleniem planu na rok 2018, co wskazuje na fakt, że priorytety Zarządu Związku są stałe i przede wszystkim skierowane na sport dzieci i młodzieży.

Ad. 7.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionym dokumentem. Nikt nie zgłosił się do zabrania głosu.

Ad. 8.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 / 2019 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie wprowadzenia w życie Porozumienia nr 272/2019 wraz z Preliminarzem Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2019.

Uchwałę przyjęto przy obecności 58 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 58 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 9.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Prezesowi Związku, który przedstawił delegatom Załącznik do Uchwały nr 18 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2019 r., w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dotyczącej nowelizacji Statutu, stanowiący Projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie nowelizacji Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego. Wprowadzenie pod obrady Zebrania przedmiotowych zmian w Statucie Związku wynika wprost z § 2 pkt 19 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku. Prezes Związku wskazał delegatom, że projekt uchwały został opublikowany na stronie internetowej Związku, a dodatkowo, na Zebraniu rozdano delegatom wydrukowany tekst wskazanego projektu, obejmujący wszystkie proponowane nowelizacje. Podstawową zmianą, jaką zaproponował Zarząd Związku jest zmiana sposobu liczenia delegatów, przysługujących poszczególnym członkom zwyczajnym Związku, wynikająca z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku. Dotychczas, według wskazanego przepisu, dodatkowi delegaci wyliczani byli z liczby członków (osób fizycznych) podmiotu zrzeszonego w Związku. Zmiana powoduje, że po nowelizacji, dodatkowi delegaci będą wyliczani z liczby członków (osób fizycznych) posiadających licencję zawodniczą PZSS. Sposób liczenia pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana ma za zadanie ujednolicenie sposobu liczenia reprezentacji członka na walnym zebraniu Związku z zasadami panującymi w PZSS. Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego jest organizacją sportową i tak naprawdę musi premiować przede wszystkim zaangażowanie poszczególnych klubów w rywalizację sportową. Zmianie ulegnie także § 29 ust. 1 pkt 4. Zarząd proponuje wykreślić ten przepis. Następną istotna zmianą jest wprowadzenie do Zarządu Związku trzeciego wiceprezesa. Zmiana ta nie powoduje zwiększenia liczebności Zarządu Związku, wynikającej z § 35 ust. 1 Statutu Związku. Wprowadzenie trzeciego wiceprezesa wydaje się jak najbardziej zasadne, ponieważ pomimo wprowadzenia Portalu Informatycznego PZSS, ta naprawdę liczba dokumentów wymagających podpisu prezesa nie zmalała. Jest to zmiana mająca na celu poprawę organizacji samego Związku. Zmiana ta w pewnym sensie wymusiła także zmianę reprezentacji Związku, wynikająca z § 55 jego Statutu. Zapis tego przepisu po nowelizacji jest także uproszczony i dodatkowo uściślony, by nie budził żadnych kontrowersji. Nowelizacja przewiduje także powołanie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. Nowelizacja ta była konsultowana z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Ma ona także na celu jasny podział kompetencji w komisji i to, by sekretarz komisji nie wchodził w kompetencje przewodniczącego. Ponadto w proponowanej nowelizacji poprawiono różnego typu błędy i uaktualniono publikatory cytowanych ustaw.

Ad. 10.

Przewodniczący Zebrania podziękował Prezesowi Związku za przedstawienie proponowanej nowelizacji Statutu Związku i zaprosił delegatów do dyskusji.

O głos poprosił Pan Andrzej Gajdziński – delegat Międzyszkolnego Klubu Sportowego „MUSZKIET” w Wieleniu, który zadał pytanie, czy nie wystarczy, by wprowadzić aneks do Statutu Związku, a co za tym idzie, czy trzeba opracowywać nowy tekst jednolity Statutu. Ponadto zapytał o zasadność zmiany § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, dotyczącej sposobu liczenia delegatów. Według niego są członkowie klubu, którzy pracują na jego rozwój, ale nigdy nie będą chcieli zostać zawodnikami. Ta zmiana w pewnym sensie ich wyklucza. 

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Prezesowi Związku, który wyjaśnił, że Statut to zbiór najważniejszych przepisów, regulujących działalność stowarzyszenia, którym jest Związek. 

Nie można go aneksować. Dla przejrzystości działania, właściwego określenia celów działalności stowarzyszenia i kompetencji jego władz, a także wskazania praw i obowiązków członków, niezbędne jest, by był to dokument spójny i jednolity, co wyklucza jakiekolwiek zmiany w formie aneksu. Co do sposobu wyliczania delegatów na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku. 

Dla funkcjonowania rywalizacji sportowej najważniejsi są zawodnicy, a nie działacze. Oczywiście każdy z członków klubu wspiera jego działalność, ale wspiera ją dla funkcjonowania rywalizacji prowadzonej przez zawodników. Z działacza Związek nie ma żadnej korzyści. Zwiększona reprezentacja Związku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSS wynika między innymi z ilości wydanych licencji zawodniczych, a także z bezpośrednio z tym powiązanych wyników sportowych, czyli tzw. poziomu sportowego, który jest osiągany wyłącznie przez zawodników. Stąd pomysł, by uzależnić liczbę delegatów członka zwyczajnego, od ilości licencji zawodniczych, a nie od ilości członków.

Głos ponownie zabrał Pan Andrzej Gajdziński, który wskazał, że jednak osoby nie posiadające licencji, także są członkami klubu.

Prezes Związku odpowiedział, że nowelizacja nie odnosi się do spraw członkowskich w klubie, a jedynie reguluje reprezentację członka zwyczajnego Związku na jego walne zebranie. 

Ponadto każda osoba może stowarzyszać się w dowolnych organizacjach i stowarzyszeniach. Posiadanie licencji zawodniczej wyklucza możliwość reprezentowania dwóch klubów jednocześnie, co wyklucza podwójne liczenie tych samych osób do reprezentacji poszczególnych członków zwyczajnych. 

Ponownie zabrał głos Pan Andrzej Gajdziński, który stwierdził, że zmiana barw klubowych jest uwarunkowana stosownym regulaminem PZSS i nie ma takiego niebezpieczeństwa.

Prezes Związku odpowiedział Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu, że owszem, zmiana barw klubowych jest regulowana stosownym regulaminem PZSS, ale dotyczy jedynie zawodników posiadających licencje PZSS, a nie członków klubu. Tym bardziej proponowana nowelizacja jest uzasadniona.

Ponownie głos zabrał Pan Andrzej Gajdziński, który stwierdził, że nie zgadza się ze stanowiskiem Prezesa Związku.

Przewodniczący Zebrania wskazał dodatkowo, że przepisy ustawy o sporcie zabraniają reprezentowania dwóch różnych klubów w tej samej dyscyplinie, opisanej przez polski związek sportowy i jak najbardziej zasadne jest wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pan Andrzej Gajdziński zadał pytanie, czy w związku z tą zmianą, składka członkowska do Związku też będzie odprowadzana od ilości zawodników w klubie.

Na pytanie odpowiedział Prezes Związku, który stwierdził, że składki członkowskie reguluje Regulamin składek i innych opłat członkowskich Związku, który nie podlega nowelizacji, co oznacza, że składki od członków zwyczajnych pozostają na tym samym poziomie. Związek działa w formie związku stowarzyszeń, co oznacza, że jego członkami sąa osoby prawne – w tym przypadku kluby i obecnie składka członkowska odprowadzana jest od jednego członka, czyli klubu, a nie od zawodników. Zaproponował również, by Pan Andrzej Gajdziński, jeżeli uważa to za konieczne, zwrócił się do Zebrania ze stosownym wnioskiem o dokonanie zmian w tym przepisie. 

W następnej kolejności o głos poprosił Pan Ireneusz Erenc – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa. Zadał on pytanie dotyczące metodologii liczenia delegatów z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku. Jak rozumiane są przedstawione w tym przepisie przedziały ilościowe posiadanych licencji i kiedy przysługuje jeden, a kiedy dwóch delegatów?

Na pytanie odpowiedział Prezes Związku, który wskazał, że każdy członek zwyczajny Związku ma prawo do swojej reprezentacji na walnym zebraniu, co zapewnia zapis § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku – jeden delegat za członkostwo w Związku. Liczenie delegatów z § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, to wyliczenie dodatkowe, dające większa liczbę delegatów podmiotom, które mają duża liczbę zawodników. Jeżeli któryś z klubów nie spełnia kryterium z pkt 3, to i tak posiada obowiązkową reprezentację w postaci jednego delegata z punktu 1. Wyliczenie delegatów danemu członkowi polega na sumowaniu ich liczby z poszczególnych punktów § 29 ust. 1. Z czterech punktów § 29 ust. 1 Statutu Związku nowelizowane są tylko dwa – 3 i 4. Punkty 1 i 2 pozostają 

bez zmian. Prezes Związku jeszcze raz zaznaczył, że w proponowanej nowelizacji zmieniono jedynie zasadę liczenia delegatów, nie od ilości członków, a od ilości licencjonowanych zawodników. Reszta pozostaje taka sama i nie zmieniona od 2008 roku. Nikt nie może zostać pozbawiony reprezentacji w naszym Związku. Jeżeli, zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem dotyczącym stowarzyszeń, siedem osób założy stowarzyszeniea, którego celem będzie działalność klubu sportowego i to stowarzyszenie stanie się członkiem naszego Związku, to będzie mu przysługiwała reprezentacja w postaci jednego delegata, wynikająca z § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku. Jednak to stowarzyszenie nie dostanie dodatkowego delegata, bo nie będzie spełniało kryteriów określonych w § 29 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Związku. Prezes Związku dodatkowo podparł swoją wypowiedź przykładem członka, którym jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Strzelców „7,62” w Trzciance. Obecnie ten klub posiada 11 członków z licencjami zawodniczymi. Nie spełnia kryteriów zawartych w § 29 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Związku, ale posiada delegata za samo członkostwo. 

Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Panu Krzysztofowi Pancerowi – delegatowi Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „COMMANDO” Luboń, który stwierdził, że proponowany zapis nowelizacji § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku jest nieprecyzyjny.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Wiceprezesowi Urzędującemu Związku – Panu Mateuszowi Dziubkowi, który w odpowiedzi na głos Pana Krzysztofa Pancera oznajmił, że w całej nowelizacji zapisu § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, nie zmieniono sposobu liczenia delegatów, a jedynie wskazano nowe kryterium tego liczenia, zmieniając podstawę z „ilości członków” na „ilość członków posiadających ważną licencję zawodniczą”. Sposób wyliczenia delegatów z tego przepisu statutowego nie ulega zmianie od 2008 roku, stąd niezrozumiałe jest, że w chwili obecnej właśnie ta nowelizacja budzi największe kontrowersje. Celowo w znowelizowanym przepisie § 29 ust. 1 pkt 3, pozostawiono starą zasadę liczenia delegatów, by zmiana ta nie budziła wątpliwości. Ponadto dodał, że podobne zasady wyliczania delegatów mają inne związki wojewódzkie, co można sprawdzić na ich stronach internetowych. 

Następnie głos zabrał Pan Ryszard Bartkowiak – delegat Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, który zadał pytanie, czy po zmianie Statutu Związku nastąpi ponowne wyliczenie delegatów?

Przewodniczący Zebrania odpowiedział, że do końca obecnej kadencji, delegaci pozostają bez zmian.

O głos poprosił Pan Jerzy Strzelewicz – delegat Strzeleckiego Klubu Sportowego „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu, który w swoim wystąpieniu poparł proponowaną zmianę zapisu § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku. W jego opinii członkowie klubów posiadający licencje zawodnicze muszą posiadać większy wpływ na działania Związku, niż członkowie klubów, którzy nie posiadając takich licencji, przez co ich powiązanie ze sportem strzeleckim jest o wiele mniejsze.

O głos ponownie poprosił Prezes Związku, który szczegółowo wyjaśnił sposób wyliczenia delegatów z  § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku. Następnie zwrócił się do Pana Krzysztofa Pancera, że jeżeli nadal uważa, że zapis jest niejasny, to prosi o propozycję nowego zapisu. Pan Prezes Związku wskazał również, że Zarząd Związku powołując uchwałę o podziale mandatów na walne zebranie nowej kadencji, szczegółowo przedstawia sposób wyliczenia delegatów w tabeli, stanowiącej załącznik do tej uchwały. Przedmiotowe materiały z obecnej oraz poprzednich kadencji władz Związku, są opublikowane na stronie internetowej Związku.

Pan Krzysztof Pancer w odpowiedzi na wyjaśnienie Prezesa Związku stwierdził, że jego wątpliwości zostały rozwiązane.

Po tej wypowiedzi Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję w tym punkcie obrad.

Ad. 11.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Zebrania i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3 / 2019 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie nowelizacji Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego. Przewodniczący zebrania wyjaśnił dodatkowo, że po przyjęciu uchwały, zostanie do niej załączony tekst jednolity Statutu Związku, w brzmieniu obejmującym przyjęte nowelizacje.

Uchwałę przyjęto przy obecności 58 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 57 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, jeden delegat wstrzymał się od głosu. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 98,27% delegatów obecnych na Zebraniu w dniu 15 maja 2019 roku, przy obecności 59,79% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały o zmianie Statutu Związku przez WZD, określone w § 56 ust. 1 Statutu Związku.

Ad.12.

Przewodniczący Zebrania przekazał głos Przewodniczącemu Kolegium Sędziów Związku – Panu Stanisławowi Kopaniarzowi, który omówił sprawy związane z:

 • rejestrowaniem zawodów w Kalendarzu Imprez Związku, sposobu zgłaszania, a także wprowadzania zmian i nowych imprez po okresie jego opracowania, przestrzegania wytycznych, wydawanych w tym zakresie przez Kolegium Sędziów,
 • kontrolą prawidłowego przebiegu zawodów strzeleckich i delegowania przez Kolegium Sędziów Związku obserwatorów na wybrane imprezy,
 • przestrzeganiem wytycznych dotyczących opracowywania komunikatów końcowych 
 • z odbytych zawodów strzeleckich,
 • prawidłowego określania funkcji sędziowskich na zawodach strzeleckich i wyznaczania 
 • do nich sędziów o odpowiedniej klasie, 
 • kwestią uznawania Rekordów Polski zdobytych na zawodach określonej rangi,
 • akceptacją obsady sędziowskiej zawodów strzeleckich z kalendarza imprez Związku przez jego Kolegium Sędziów,
 • powiadamianiem Kolegium Sędziów Związku o ukończeniu kursów sędziowskich na terenie innych województw.

Ponadto Przewodniczący Kolegium Sędziów przedstawił ilu sędziów poszczególnych klas, funkcjonuje obecnie w ramach Związku. W dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Kolegium Sędziów zwrócił uwagę na zachowywanie terminów zgłoszenia obsady sędziowskiej na zawody.

W tym miejscu o głos poprosił Prezes Związku, który zaznaczył, że przy ewentualnym rozwoju Portalu Informatycznego PZSS i wprowadzeniu do niego modułu kalendarza imprez, nad zachowaniem terminów wynikających z regulaminów, będą czuwały narzędzia informatyczne, które po prostu nie dopuszczą do wykonania określonych czynności po czasie, tak jak ma to miejsce np. przy Egzaminach Patentowych. 

Kontynuując swoją wypowiedź, Przewodniczący Kolegium Sędziów Związku zwrócił uwagę na fakt, że w roku 2021 nastąpi proces odnawiania licencji sędziowskich. W związku z tym każdy z sędziów, który będzie chciał przedłużyć swoją licencję na kolejny okres olimpijski, powinien zbierać punkty z określonych zawodów w których został wyznaczony do obsady sędziowskiej. Nie wiadomo, czy przedłużanie licencji sędziowskich nie będzie odbywało się za pośrednictwem Portalu Informatycznego PZSS. 

O zabranie głosu poprosił Pan Krzysztof Klaczyński – delegat Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96” w Poznaniu. Zwrócił się on do Przewodniczącego Kolegium Sędziów Związku z pytaniem, czy sędziowie nie pełniący funkcji kierowniczych na zawodach, mogą w nich uczestniczyć jako zawodnicy?

Przewodniczący Kolegium Sędziów odpowiedział, że w tym temacie Zarząd Związku podjął parę lat temu uchwałę, która pozwala sędziom, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych, na start w zawodach.

W tym miejscu, o godz. 1840, zebranie opuścili:

 • Jędrzej Powalisz – delegat Wielkopolskiego Klubu Strzeleckiego „GRUNWALD” w Poznaniu,
 • Piotr Piskorski – delegat Wielkopolskiego Klubu Strzeleckiego „GRUNWALD” w Poznaniu

Po wyjściu wskazanych powyżej delegatów, na sali znajdowało się nadal 56 delegatów, spośród 97 delegatów uprawnionych do udziału w Zebraniu, co stanowi 57,73%. W związku z powyższym Zebranie nadal posiada kworum i jest uprawnione do podejmowania uchwał.

Ad. 13.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu Porządku Obrad Zebrania – Wolne wnioski i udzielił głosu Panu Ryszardowi Bartkowiakowi – delegatowi Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa. W swoje wypowiedzi zaproponował on, by wszystkim członkom Zarządu Związku wyrobić na koszt Związku kwalifikowany podpis elektroniczny. Temat jest o tyle ważny, że coraz więcej urzędów i instytucji żąda już w tej chwili składania dokumentów w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponieważ wyrobienie takiego podpisu wiąże się z pewnymi kosztami, wniosek w opinii Pana Ryszarda Bartkowiaka jest jak najbardziej zasadny.

Głos zabrał Prezes Związku, który wskazał, że na tę chwilę są dwie drogi uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

 • zamówienie go za pośrednictwem zaufanego urzędu certyfikacji w formie klucza elektronicznego,
 • wyrobienie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną i wbudowanym podpisem, działającym w formacie komunikacji NFC (zbliżeniowo).

Lepszym rozwiązaniem wydaje się zamówienie kluczy w zaufanym urzędzie certyfikacji.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Komisji Uchwał i Wniosków, by ujęła wniosek Pana Ryszarda Bartkowiaka w swoim sprawozdaniu i przedstawiła Zebraniu w 15 punkcie porządku obrad.

Ponownie głos zabrał Prezes Związku, który zwrócił się do Pana Grzegorza Namysła – Prezesa Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA” w Kaliszu, by ten zajął stanowisko w sprawie organizacji w roku 2019, zawodów o Puchar Prezesa Związku – Letnia strzelba IPSC – L1. 

Pan Grzegorz Namysł w odpowiedzi stwierdził, że są problemy z pozyskaniem na te zawody odpowiedniej strzelnicy. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić, czy te zawody dojdą do skutku. 

Do dyskusji na ten temat włączył się Pan Krzysztof Klaczyński – delegat Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96” w Poznaniu, który stwierdził, że bardzo trudno będzie pozyskać obiekt spełniający wymogi dla tych zawodów, na terenie naszego województwa. Tym samym prosi Prezesa Związku o zajęcie stanowiska, czy można te zawody zorganizować poza granicami administracyjnymi województwa wielkopolskiego?

Odpowiadając, Prezes Związku podkreślił, że Zarząd Związku chce wspierać rozwój strzelectwa dynamicznego i uczestniczyć w finansowaniu tego typu zawodów. W tym roku uciekła naszemu Związkowi organizacja Finału Ligi Sportera. Dlatego Zarząd jest bardzo zainteresowany tym, by Letnia strzelba IPSC – L1 doszła w tym roku do skutku. W związku z powyższym lokalizacja zawodów poza granicami naszego województwa nie jest żadną przeszkodą.

Pan Krzysztof Klaczyński i Pan Grzegorz Namysł oznajmili wówczas, że będą szukać odpowiedniego obiektu na te zawody. Z ramienia Związku, organizatorem bezpośrednim Letniej strzelby IPSC – L1 będzie  Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu.

Ponownie głos zabrał Prezes Związku, który przedstawił Zebraniu projekt uchwały, upoważniającej Zarząd Związku do opracowania planu finansowego na rok 2020 i zwrócił się do Przewodniczącego Zebrania o jego przegłosowanie. 

O głos poprosił Pan Kazimierz Sadowski – delegat Strzeleckiego Klubu Sportowego „INTER – CONTINENTAL” w Pile. Oznajmił on, że jest kojarzony w środowisku strzeleckim jako wieloletni działacz związany z Wojskowym Klubem Sportowym „SOKÓŁ” w Pile, strzelnicą „TARCZA” Piła, czy Centrum Strzelectwa Sportowego „TARCZA” Piła. W swojej wypowiedzi poinformował on zgromadzonych, że Centrum Strzelectwa Sportowego „TARCZA” w Pile zostało zamknięte przez Prezydenta Miasta Piły. W chwili obecnej Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” w Pile, walczy ze społecznym wykluczeniem środowiska strzeleckiego w Pile, co nastąpiło wraz z zamknięciem strzelnicy „TARCZA”. W tej sprawie wysłano już co najmniej 11 pism do różnych organów w celu wyjaśnienia na jakiej podstawie Prezydent Miasta Piła likwiduje obiekt, który był tworzony przy udziale funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie poprosił on także, by Zarząd Związku wyznaczył Komisję Atestacyjną, która przeprowadzi atestację obiektu strzelnicy „HUBERTUS” w Chodzieży, która jest wykorzystywana przez pilskie kluby strzeleckie. Zaznaczył także, że klub próbuje pozyskać obiekt do strzelań długodystansowych – 600m.

Z uwagi na brak kolejnych osób chcących zabrać głos w tym punkcie Porządku Obrad Zebrania, Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję.

Ad. 15.

Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.

Ad. 16. 

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – Pana Marka Jańczaka o sprawozdanie komisji.

Pan Marek Jańczak zapoznał zebranych delegatów z jednym projektem uchwały Zebrania:

 • Uchwała nr 4 / 2019 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2020,

a także z wnioskiem Pana Ryszarda Bartkowiaka, dotyczącym wyrobienia członkom Zarządu Związku kwalifikowanych podpisów elektronicznych, na koszt Związku.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę nr 4 / 2019 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2020.

Uchwałę przyjęto przy obecności 56 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem Uchwały głosowało 56 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Następnie Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek Pana Ryszarda Bartkowiaka, dotyczący wyrobienia członkom Zarządu Związku kwalifikowanych podpisów elektronicznych, na koszt Związku.

Wniosek przyjęto przy obecności 56 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w Zebraniu. Za przyjęciem wniosku głosowało 56 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu wniosku, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 17.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 19:15, Przewodniczący Zebrania zamknął jego obrady. 

 1. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ FINANSOWA
 2. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU
 3. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU