Poznań, dnia 10 grudnia 2012 rokuUchwała nr 26 /2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu preliminarza wydatków WZSS na rok 2013.Na podstawie § 39 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , a także na podstawie § 1 Uchwały nr 3 / 2012 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2013, postanawia się  co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego zatwierdza projekt Preliminarza Wydatków WZSS w Poznaniu na rok 2013, który został uzgodniony w dniu 10 grudnia 2012 roku na konsultacjach finansowych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym i poszerzony o środki finansowe, pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego, pochodzące z punktów zdobytych w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży, w roku 2011.

§ 2.

Projekt Preliminarza, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
 
 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 26 / 2012 Zarządu WZSS w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu preliminarza wydatków WZSS na rok 2013.

Projekt Preliminarza Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2013 (dotyczy kategorii młodzieżowych)

pkt.

290

kwota

11 020,00 zł

 

 

 

 

+ SKS „INTERCONTINENTAL” Piła

17 pkt

3 281,00 zł

+ TS „OLIMPIA” Poznań

5 pkt

965,00 zł

RAZEM:

15 266,00 zł

I.           Kalendarz  imprez (organizacja lub uczestnictwo)

Lp.

Termin

Miejsce

Ilość uczestników

Nazwa imprezy

Koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

5

6

7

1.

8–10.03.2013

Poznań

50

Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pistoletowych

3 000,00

 

2.

11–13.10.2013

Poznań

50

Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych

3.

Do ustalenia

Poznań

80

Poznański Sprawdzian Strzelecki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Razem:

II.          Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące kosztów zgrupowań, wystawione na WSS w Poznaniu, forma płatności – przelew)

Lp.

Termin

Miejsce

Ilość uczestników

Nazwa imprezy

Koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

5

6

7

1.

Lipiec

Do ustalenia

30

Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM

6 000,00

6 000,00

Razem:

6 000,00

6 000,00

III.         Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej

Lp.

Termin

Miejsce

Ilość uczestników

Nazwa i rodzaj szkolenia

Koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

5

6

7

1.

Do ustalenia

Poznań

25

Szkolenie, konsultacje sędziowskie

2 000,00

 

2.

Do ustalenia

Do ustalenia

3

Konsultacje szkoleniowe trenerów

Razem:

IV.        Prowadzenie badań i upowszechnianie  informacji  dotyczącej  metodologii treningu  sportowego

Lp.

Nazwa badań itp.

koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

 

 

 

 

Razem:

V.         Zakupy  sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningu, leków i odżywek

Lp.

Nazwa i rodzaj sprzętu

koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

1.

Sprzęt strzelecki w tym broń pneumatyczna, śrutowa i kulowa oraz sprzęt wyposażenia strzelnic

10 000,00

9 266,00

Razem:

VI.        Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne (proporcjonalnie do wykonanych zadań)

Lp.

Nazwisko, imię, grupa szkoleniowa, funkcja

koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

 

 

 

 

Razem: