Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku


Uchwała nr 27 /2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału sprzętu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu zakupionego na podstawie Uchwały Zarządu WZSS w Poznaniu nr 24/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych w preliminarzu wydatków WZSS na rok 2012.


Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , w związku z § 4 Uchwała nr 24 /2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, ujętych w preliminarzu wydatków WZSS na rok 2012., postanawia się  co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego przekazuje sprzęt strzelecki zakupiony na podstawie Uchwały nr 24 /2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie nowelizacji zapisów i przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w następującym podziale:

1)    jeden pistolet pneumatyczny dla Stowarzyszenia Strzeleckiego „BELLONA” w Kaliszu, z jednoczesnym wskazaniem jego użytkownika, którym jest zawodnik klubu – Kacper GÓRSKI;

2)    jeden pistolet pneumatyczny dla UKS LOK „LESNA” w Lesznie, z jednoczesnym wskazaniem jego użytkownika, którym jest zawodnik klubu – Michał SZYSZKA.

§ 2.

Warunkiem przekazania sprzętu określonego w § 1 niniejszej uchwały jest uzyskanie przez wskazane podmioty Licencji PZSS na lata 2013 – 2016 uprawniającej kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.