Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2018 roku.

Uchwała nr 3 / 2018
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 33 pkt 13 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 i 3.

§ 3. 1. Z dniem wejścia w życie regulaminu, o którym mowa w § 1, tracą moc obowiązywania, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) Uchwała nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu;

2) Uchwała nr 4 / 2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie dalszego obowiązywania Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzonego w życie Uchwałą nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r.;

3) Uchwała nr 3 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu;

4) Uchwała nr 4 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2. W stosunku do składek i innych opłat członkowskich, członków Związku zobowiązanych z mocy Statutu Związku, do ich opłacenia na jego rzecz, przyjętych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, należnych za rok 2019 i lata poprzednie, obowiązują przepisy Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzonego na mocy Uchwały nr 4 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

3. Regulamin, o którym mowa w § 1, obowiązuje w pełnym zakresie od dnia wejścia w życie, wszystkich członków Związku zobowiązanych z mocy Statutu Związku, do opłacenia składek i innych opłat członkowskich na jego rzecz:

1) przyjętych po dniu 1 stycznia 2019 roku;

2) w stosunku do składek należnych za rok 2020 i lata następne.

§ 4. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 63 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD.

2. Za przyjęciem Uchwały głosowało 63 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100% delegatów obecnych na WZD w dniu 9 maja 2018 roku, przy obecności 64,94% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez WZD w pierwszym terminie jego otwarcia, określone w § 26 ust. 1 Statutu Związku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwała nr 3 / 2018 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego